หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


อบต. ทองหลางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยคต ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 239.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 149,425 ไร่
 


 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  
 
 
 
 
 


ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
 
 เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่
    จำนวน 1,570 ครัวเรือน

รับจ้าง จำนวน 522 ครัวเรือน

ค้าขาย จำนวน 85 ครัวเรือน

รับราชการ จำนวน 65 ครัวเรือน

เลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ครัวเรือน
 
 
 
 


ประชากรทั้งหมด 7,793 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,869 คน คิดเป็นร้อยละ 49.65

หญิง จำนวน 3,924 คน คิดเป็นร้อยละ 50.35
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,708 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 32.60 คน / ตร.กม.
 
 
อบต.ทองหลาง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองแห้ง 573 568 1,141 390  
2   บ้านสมอทอง 483 535 1,018 379
  3   บ้านตลิ่งสูง 707 652 1,359 568  
4   บ้านโป่งข่อย 596 636 1,232 423
  5   บ้านหนองผักแพว 360 398 758 224  
6   บ้านป่าบัว 236 249 485 146
  7   บ้านคลองหวาย 576 551 1,127 384  
8   บ้านภูเหม็น 338 335 673 194
    รวม 3,869 3,924 7,793 2,708
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557