หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


อบต. ทองหลางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอห้วยคต ไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 239.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 149,425 ไร่
 


 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง  
 
 
 
 
 


ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
 
 เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่
    จำนวน 1,570 ครัวเรือน

รับจ้าง จำนวน 522 ครัวเรือน

ค้าขาย จำนวน 85 ครัวเรือน

รับราชการ จำนวน 65 ครัวเรือน

เลี้ยงสัตว์ จำนวน 10 ครัวเรือน
 
 
 
 


ประชากรทั้งหมด 7,324 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 3,672 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14

หญิง จำนวน 3,652 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86
ความหนาแน่นเฉลี่ย 31 คน / ตร.กม.
จำนวนครัวเรือน 2,252 ครัวเรือน
 
 
อบต.ทองหลาง ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ได้แก่
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองแห้ง 518 510 1,028 309  
2   บ้านสมอทอง 481 517 998 337
  3   บ้านตลิ่งสูง 680 645 1,325 484  
4   บ้านโป่งข่อย 646 651 1,297 375
  5   บ้านหนองผักแพว 315 335 650 172  
6   บ้านป่าบัว 229 233 462 124
  7   บ้านคลองหวาย 530 488 1,018 314  
8   บ้านภูเหม็น 273 273 546 137
    รวม 3,672 3,652 7,324 2,252
 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2554
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557