หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


   
 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ปี งปม. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 154 
 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอทันทัน [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 119 
 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 5991 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 114 
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว5936 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 109 
 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษ๊ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 249 
 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขต อ.ป.ท [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 225 
 
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 295 
 
โครงการอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
 
หลักเกณฑ์การประเมินราคางานต่อต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน  [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 21 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่ิอมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 26 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 4 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
 
การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำเเละเเผนปฏิบัติการจัดหาเเหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2562/63 ด่วที่สุด [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
 
ขอประชาสัมพันธ์เเผนเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน เเละควบคุมโรคอหิวาต์เเอฟริกาในสุกร ด่วนที่สุด [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
 
ขอเเจ้งเวียนเเผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันเเละการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด่วนที่สุด [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
 
โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเเละควบคุมประชากรสุนัข-เเมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
 
การอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ผู้ปกครองนักเรียน ในการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ระดับ ป.1 ม.1 เเละระดับ ม.4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 441
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557