หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

Office Of Thonglang Subdistrict
Administrative Organization
น้ำพุร้อนสมอทอง

แหล่งท่องเที่ยวสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจเชิงนิเวศน์
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว

บรรยากาศสวยงาม อากาศบริสุทธิ์
เหมาะแก่การท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ
น้ำตกไซเบอร์

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
ที่มีความสวยงาม น้ำใส เย็น สะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทองหลาง

ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
Thonglang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทองหลาง จ.อุทัยธานี ค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
     
 
การเสนอแผนงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ(รอบที่2) (ด่วนที่สุด) [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 171 
แจ้งเลื่อนการประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 12 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
การเลือกผู้เเทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 7 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 93 
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 6 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 205 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤศจิกายน 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉ.2) พ.ศ. 2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
แจ้งเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างฯ (ด่วนที่สุด) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2563 (ด่วนที่สุด) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
รายงานผลการปฏิบัติงานเเละผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เเละผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 4) ด่วนที่สุด [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เเนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการเเละผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
การเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
โปรแกรมแผนที่ภาษีเเละทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างเเละโปรมแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 52 
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
แนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การดำเนินการคดีทางปกครองและกรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง รุ่นที่ 6 - 7 [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
การดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดที่มิใช่การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดที่เกี่ยวข้องกัน [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นตามข้อ 28 ของมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 14 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
     
     
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว63  [ 15 ม.ค. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว79  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งผลการประชุมคัดกรองข้อมูลประกอบการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 กศ. มท 0816.3/ว80  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว76  [ 15 ม.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว73  [ 14 ม.ค. 2564 ]
พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 สำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว72  [ 14 ม.ค. 2564 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2564) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว71  [ 14 ม.ค. 2564 ]
ขอส่งหนังสือ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) กพส. มท 0810.7/ว61  [ 14 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว66 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
เลื่อนแผนการขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว65  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว54 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การสัมมนาออนไลน์ (Webinars) หัวข้อ Gender Inclusive Governance for Policy Makers กพส. มท 0810.2/ว62  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด่วน กจ. มท 0802.3/ว48  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม กสว. มท 0820.2/ว59 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว4 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ข้อหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์ สน.คท. มท 0808.3/ว201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/471-546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2564 ]
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว51  [ 12 ม.ค. 2564 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 12 ม.ค. 2564 ]
รายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 กสว. มท 0820.2/ว52  [ 12 ม.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ ในรุ่นที่ 1-4 สน.บถ. มท 0809.4/ว55  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กสธ. มท 0819.2/ว42  [ 12 ม.ค. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว16  [ 12 ม.ค. 2564 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ ด่วนที่สุด พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว50 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3] [เอกสารแบบ 4]  [ 12 ม.ค. 2564 ]
     
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
 
 
 
 
 


 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ก.พ. 2563)    อ่าน 269  ตอบ 1  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 187  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 174  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
อบต.ดงขวาง กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
อบต.ดงขวาง ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายหรือผู้ที่ต้องเสียภาษีป้ายตามกฎหมายที [ 30 ธ.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โค [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โค [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.เนินแจง ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระทุ่ม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งหล่ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานสัก ลงตรวจชุมชน ชุมชน 5และ ชุมชน 6 ( รอบสุดท้าย ) ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และประ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโรงเรียนบ้านห้วยโศก [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองหลวง โครงการวางท่อส่งน้ำพลังงานไฟฟ้าเข้าสระประปา หมู่ที่ 10 บ้านเกาะแจง [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำราญ กำเนิด- [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเรียนบ้านหัวดง-บ้ [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.หนองไผ่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั่งที่ 1/2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งนางาม เข้าร่วมประชุมชี้แจงการสมัครและเลือกผู้ใหญ่บ้าน [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.หนองไผ่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั่งที่ 50/2563 [ 15 ม.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทองหลาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

น้ำพริกปลาย่างอ่างห้วยขุนแก้วแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557
 
 


 
อบต.ทองหลาง
ปิดหน้าต่าง