หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

Office Of Thonglang Subdistrict
Administrative Organization
น้ำพุร้อนสมอทอง

แหล่งท่องเที่ยวสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจเชิงนิเวศน์
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว

บรรยากาศสวยงาม อากาศบริสุทธิ์
เหมาะแก่การท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ
น้ำตกไซเบอร์

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
ที่มีความสวยงาม น้ำใส เย็น สะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทองหลาง

ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
Thonglang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทองหลาง จ.อุทัยธานี ค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
     
 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี (นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ. นายก ทม.) ที่ อน 0023.3/ว 1662 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 91 
ขอส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานี) ที่ อน 0023.3/ว 1662 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 49 
การประเมินการใช้ประโยชน์และประสิทธิภาพ รวมทั้งการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผล [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานสถานธนานุบาล [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
รายงานความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการคนพิการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 16 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 23 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 20 
แผนการตรวจสอบการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (อ.หนองฉาง) [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 64 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 45 
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 33 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ด่วนที่สุด) [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง ประจำปี 2564 อ.ห้วยคต [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 31 
รายงานผลการตรวจสอบการคลัง ประจำปี 2564 อ.ลานสัก  [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 106 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 46 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 47 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 62 
     
     
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ภาคความรู้ความสามารถ สน.บถ. มท 0809.2/ว52 [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กค. มท 0803.3/ว698 [เอกสารแนบ]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว694 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564) สน.คท. มท 0808.2/4395-4456 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว661  [ 1 เม.ย. 2564 ]
     
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
 
 
 
 
 


 
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 324  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ก.พ. 2563)    อ่าน 380  ตอบ 1  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 250  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
ทต.ทัพทัน โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Training Center) [ 10 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ( [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทม.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแจ้งซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ ขนาด 900 ลบ/ซม. โรงกรองน้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยคต ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยคต ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมย์ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยค [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.อุทัยเก่า นายสัญญา ฟักเขียว ปลัด อบต. อุทัยเก่าปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. อุทัยเก่า นายวันชัย [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.อุทัยเก่า ชมรม อสม. ตำบลอุทัยเก่า รพ.สต.อุทัยเก่า โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว พนักงานอบต. อุทัย [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.หาดทนง กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.ทุ่งนางาม ประเพณีตำขนมจีนโบราณ ณ วัดทุ่งนางาม [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.ทุ่งนางาม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 14 
อบต.ทุ่งนางาม โครงการด้านการพัฒนาให้กับประชาชน ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒน [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านใหม่คลองเคียน ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 9 เมษายน 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.หนองแก ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรื [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.ทัพทัน จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Training Center) [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.อุทัยธานี รายงานการประเมินความเสี่ยงของจังหวัดอุทัยธานี [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทองหลาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

น้ำพริกปลาย่างอ่างห้วยขุนแก้วแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557
 
 


 
อบต.ทองหลาง
ปิดหน้าต่าง