หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

Office Of Thonglang Subdistrict
Administrative Organization
น้ำพุร้อนสมอทอง

แหล่งท่องเที่ยวสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจเชิงนิเวศน์
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว

บรรยากาศสวยงาม อากาศบริสุทธิ์
เหมาะแก่การท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ
น้ำตกไซเบอร์

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
ที่มีความสวยงาม น้ำใส เย็น สะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทองหลาง

ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
Thonglang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จ.อุทัยธานี ค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
     
 
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครรางวัล ท้องถิ่นดิจิทัล [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำสะแกกรัง ในไตรมาสที่ 3/2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ โครงการศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ด่วนที่สุด) [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
เกณฑ์การประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรมและรายงานผลการประเมินโครงการข้อตกลงคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 57 
ประชาสัมพันธ์ให้ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3 [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ขอความร่วมมือรายงานผลการบริหารจัดการขยะ [ 3 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯ ด่วนที่สุด [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 59 
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 97 
การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนที่สุด) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 67 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจั้ดตั้งสถานที่ในการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 76 
ขอความร่วมมืององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบประเมินตนเองในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 78 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการ DMHTTA [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 63 
มาตรการขัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 65 
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข [ 2 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
     
     
 
การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1657  [ 3 ส.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1656  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.3/ว1634  [ 3 ส.ค. 2564 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว1651  [ 3 ส.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี กพส. มท 0810.4/ว1655  [ 3 ส.ค. 2564 ]
กำหนดการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1647 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.8/ว1646  [ 3 ส.ค. 2564 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
     
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
 
 
 
 
 


 
โอนย้าย (18 ก.ค. 2564)    อ่าน 19  ตอบ 0  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 1502  ตอบ 1  
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ก.พ. 2563)    อ่าน 512  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 32 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองไผ่ นักสู้กู้ขยะ อบต.หนองไผ่ ออกรับแลกขยะ ม.3 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ระบำ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่มีคำสั่งกักตัว 14 วัน ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ทุ่งนางาม ​ มอบถุงยังชีพสำหรับผู้ที่กักตัวอยู่ที่พักอาศัยในตำบลทุ่งนางาม [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งนางาม สนับสนุนi5และรับ-ส่งผู้กักตัว ณ ศูนย์พักคอยตำบลระบำ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ระบำ ต้องขอขอบคุณท่าน สส ชาดา ไทยเศรษฐ์ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ท่าน สส เ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง โครงการก่อสร้าง (คสล.) สายทางเข้าสระประปา หมู่ 7 บ้านหนองแว่น ตำบลหนองหลวง อำเภอ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองหลวง จ้างโครงการก่อสร้าง (คสล.) สายทาง(อน.ถ.59-011) ทางหลวงท้องถิ่น หมู่ที่ 2 บ้านสว [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองขาหย่าง แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านไร่ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27-28/2564 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เมืองการุ้ง วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ผอ.สมชาย พฤษสุภี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองไผ่ ขอแจ้งการปิดตลาดนัดวันพฤหัสบดี (ตลาดสด ประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ อบต.หนองไผ่) [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.เมืองการุ้ง วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นำโดยท่านนายก ผู้บริหาร และสมาชิ [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทองหลาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

น้ำพริกปลาย่างอ่างห้วยขุนแก้วแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557
 
 


 
อบต.ทองหลาง
ปิดหน้าต่าง