หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

Office Of Thonglang Subdistrict
Administrative Organization
น้ำพุร้อนสมอทอง

แหล่งท่องเที่ยวสำหรับ
พักผ่อนหย่อนใจเชิงนิเวศน์
อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว

บรรยากาศสวยงาม อากาศบริสุทธิ์
เหมาะแก่การท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหย่อนใจ
น้ำตกไซเบอร์

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบล
ที่มีความสวยงาม น้ำใส เย็น สะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลทองหลาง

ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
Thonglang Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ทองหลาง จ.อุทัยธานี ค่ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
     
 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
ขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 ไปพลางก่อน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปฏิบัติการเเก้ไขปัญหาการขาดเเคลนน้ำในช่วงฤดูเเล้ง ปี 2562/63 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ สำนักงาน ป.ป.ช  [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 18 
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 27 
เเจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด  [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพฯ งวดที่ 2 (ด่วนที่สุด) [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 56 
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องปันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 COVID-19 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 82 
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกเเละลดภาระเเก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 41 
การเฝ้าระวังเเละป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 49 
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 77 
เร่งรัดการดำเนินโครงการป้องกันเเละแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 48 
เร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงเเละพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 34 
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด [ 7 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 38 
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 42 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 104 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่3/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 85 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเเละองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวัง เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด [ 2 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 45 
     
     
 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1076  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือจ้างงานและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1065 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5725-5800 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งวดที่ 3 (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5642-5717 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1074 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 เม.ย. 2563 ]
เลื่อนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/1067  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1068  [ 3 เม.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนจากผู้สูงอายุที่รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2032  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1061  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.6/ว1060  [ 3 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการจัดหาอาหารในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1992  [ 3 เม.ย. 2563 ]
การจัดการมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กสว. มท 0820.2/ว1053  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1049  [ 2 เม.ย. 2563 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1051  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1043  [ 2 เม.ย. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1041  [ 1 เม.ย. 2563 ]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น กม. มท 0804.6/ว1030  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการมูลฝอยอย่างครบวงจรโดยชุมชน" รุ่นที่ 2 กสว. มท 0820.2/ว1042  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว24  [ 1 เม.ย. 2563 ]
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระบบสารสนเทศข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1038  [ 1 เม.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5325-5329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 เม.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
     
     
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 27 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 27 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลุ่มบ้านนายพุด [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครง [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดหาการแสดง จำนวน ๗ ชุด ตามโครงการจัดงานวันเด [ 6 ม.ค. 2563 ]จ้างตกแต่งสถานที่ฯ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ [ 6 ม.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างเดือน [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 19 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 23 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆละ 34 ชุดๆ [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 30 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 17 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 22 วันๆ ละ 29 ชุด [ 2 ม.ค. 2563 ]จ้างจัดเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฯ ตามโครงการจัดงานแข่ง [ 27 ธ.ค. 2562 ]

     
 
 
 
 
 


 
รวมสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี (23 ก.พ. 2563)    อ่าน 58  ตอบ 1  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 63  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (5 ก.ค. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
อบต.เนินแจง อบจ.อุทัยธานี ให้บริการเป่าล้างระบบบาดาล ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขาพะแว [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 75 
อบต.น้ำรอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหม [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำรอบ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหม [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.อุทัยเก่า ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองนางนวล ศพอ.หนองนางนวลดำเนินโครงการธรรมะสัญจร ตามรอยบุญ สักการะพระ 9 วัด [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.หนองนางนวล อบต.ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองฉาง ร่างประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนประชาภักดี( [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกา [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.หนองฉาง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองนางนวล อบต.ดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำ [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.บ่อยาง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในการจ้างก่อสร้าง [ 8 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.ทองหลาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
 
 
 

น้ำพริกปลาย่างอ่างห้วยขุนแก้วแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557
 
 


 
อบต.ทองหลาง
ปิดหน้าต่าง