หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นายพวงทอง อยู่คำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 056-518155
 


นายวีระชัย บูโกก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 056-518155


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
โทร : 056-518155
 
 


นายวันชัย คลองแห้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 1


ส.ต.สมบัติ พูลจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายสมคิด ตั่งมั่น
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายกิตวีระ แก้วการไร่
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายทนงศักดิ์ โพธิวิเศษ
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายสุรัตน์ คลองแห้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายสุเดช แซ่ก๊วย
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายวิเชียร สากุลา
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นางจันทนา กองศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557