หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นายสมคิด ตั่งมั่น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายพวงทอง อยู่คำ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นายวีระชัย บูโกก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายวันชัย คลองแห้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 1


ส.ต.สมบัติ พูลจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 1


นายทนงศักดิ์ โพธิวิเศษ
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายกิตวีระ แก้วการไร่
ส.อบต. หมู่ที่ 2


นายสุรัตน์ คลองแห้ง
ส.อบต. หมู่ที่ 3


นายสุเดช แซ่ก๊วย
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นายวิเชียร สากุลา
ส.อบต. หมู่ที่ 4


นางจันทนา กองศรี
ส.อบต. หมู่ที่ 5


นางจำเนียร ต้นทุน
ส.อบต. หมู่ที่ 5
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557