หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
 


   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานป้องกันประโยชน์ทับซ้อน [ 20 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 8 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือการปฏิบัติ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ จนท. พ.ศ.2539 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน-การบัญชี [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยงยังชีพ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
คู่มือการจัดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2   
   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557