หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
  


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายไกรสร ภู่สวาด
หัวหน้าสำนักปลัด


นางประไพ ภู่เกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุรินทร์ นุชทรวง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง


นายพรพิชิต เลขโนนสูง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557