หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายไกรสร ภู่สวาด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจักรกฤษ จำปา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายณรงค์ชัย พัฒศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายนรเศรษฐ์ อิ่มรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายณรงค์ฤทธิ์ ประมูลวงค์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวศิริลักษณ์ มั่นคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายคำสิงห์ เปรมจิตร
พนักงานขับรถยนต์


นายทวีศักดิ์ รงค์ทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายธวัชชัย กุมภาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวบุญจันทร์ ภูเหม็น
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557