หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
 
 


นายไกรสร ภู่สวาด
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจักรกฤษ จำปา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายณรงค์ชัย พัฒศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายนรเศรษฐ์ อิ่มรักษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายณรงค์ฤทธิ์ ประมูลวงค์
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวศิริลักษณ์ มั่นคง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายคำสิงห์ เปรมจิตร
พนักงานขับรถยนต์


นายทวีศักดิ์ รงค์ทอง
พนักงานขับรถยนต์


นายธวัชชัย กุมภาพันธ์
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวบุญจันทร์ ภูเหม็น
คนงาน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557