หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 ผู้อำนวยการกองคลัง


นางประไพ ภู่เกตุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเพ็ญศรี รักษาพล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวณัฎฐ์ธยาน์ ดุจอุทัยวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวนภัสกร ภูเหม็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557