หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  


นายพิสิทธิ์ ปติตานัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางชนาภัสส์ เตชะวิวัฒน์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายพรพิชิต เลขโนนสูง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวนันทิกานต์ ชำนินา
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมอทอง


นางสาวสายพลอย ชำนินา
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งข่อย


นางสาวสายชอง จูมโสดา
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแพว


นางมะลิ มดแดง
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแห้ง


นางสาวสุรดาพิณ เริงพานิช
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งข่อย


นางสาวชุติมณฑน์ คลองเคียน
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเหม็น


นางสาวญาณิศา นาคทัพ
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลิ่งสูง


นางสาวสุนิสา เสริมศรีพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-712-5557