องค์การบริหารส่วนตำบล ทองหลาง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 

 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค ให้มีคุณภาพ และน้ำเพื่อการเกษตร
 
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

การส่งเสริม และสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
 
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์

ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

การส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การพัฒนาการเมือง การบริหาร

การพัฒนาขีดสมรรถนะ และความสามารถในการทำงานของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-732-5557