ท่านต้องการให้ อบต.ทองหลาง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
16.67%
ด้านสาธารณูปโภค ( 5 )
41.67%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 4 )
33.33%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
8.33%